YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

26 Temmuz 2017 Çarşamba günü çıkarılan Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayınlandı. Buna göre bölgesel teşvik başvuruları da yerel idareler vasıtasıyla yapılabilecek. Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme adına yapılacak yatırımlar için aynı ile içerisinde olması yeterli olacak. İthali Yapılan Makine ve Teçhizat için Diğer Desteklerden Faydalanılabilecek.

Bölgesel Teşvik Başvuruları Yerelden Yapılabilecek.

Daha önce Teşvik Belgesi düzenlemesi için sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırımların teşvik uygulamalarında yatırımcının isteğine bağlı olarak yerel idareler başvurabiliyordu. Bugün çıkan tebliği ile birlikte sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırımların bölgesel teşvik uygulamalarında yatırımcının isteğine bağlı olarak yerel idareler başvurabilir.

Enerji Tasarrufu İçin Yapılan Enerji Yatırımlarında Kriterler Değişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden yıllık olarak en az 500 ton petrole eş değer enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde mevcut durumuna göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağladığı tasarruf ile yatırımın geri dönüş süresi en fazla 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar için değerlendirme kriterleri değişti. Buna göre; 

- Belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat edecek.

- Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerini karşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkili oldu.

- Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranacak.

- Yatırımın tamamlanmasının ardından yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı konusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilerek bakanlığa bildirilecek.

Yatırımlar İçin Yatırım Alanı Genişletildi.

Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme adına yapılacak yatırımlar için aynı işletmede olması veya aynı organize sanayi bölgesinde olması şartı değiştirilerek yanı il sınırı şartı getirildi. Ancak yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanacak.

Yine bu kapsamda aşağıdaki değişikliklere gidildi:

- Süt yönlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik ve süt mamulleri başlangıç şartı iken değişiklikle birlikte yetiştiricilik tek başına yeterli olacak. Yatırım tamamlamak adına süt mamulleri üretimi ve yem ünitesi, süt mamulleri üretimi veya yem ünitesi yeterli olacak. Ayrıca soğuk hava şartı da kaldırıldı.  

- Et yönlü büyükbaş ve küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç şartı olmaktan çıkarılırken sadece yetiştiricilik yapılması başlangıç için şartı oldu.  Yatırım tamamlamak adına kesimhane ve yem ünitesi, kesimhane veya yem ünitesi yeterli olacak. Ayrıca soğuk hava şartı da kaldırıldı. Yem ünitesi içinse yem bitkileri yetiştiriciliği ve yem üretimi, yem bitkileri yetiştiriciliği veya yem üretimi yeterli olacak.

- Damızlık kanatlı yatırımlarında yatırım koşulları yanı kalırken (Damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi) hindi ve tavuk ayrımı kaldırıldı.

- Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yatırım koşulları yanı kalırken (Kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi) hindi ve tavuk ayrımı kaldırıldı.

- Bundan sonra gerçekleştirilecek et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında ise sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınacak.

İthali Yapılan Makine ve Teçhizat için Diğer Desteklerden Faydalanılabilecek.

Yatırım süresi içerisinde ilgili ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithalinde belge kapsamında sağlanan destek unsurları konusunda yapılan değişiklikle birlikte diğer destek unsurlarının faydalanmasının da önü açılmış oldu.

 

İthal ve Yerli Makinede Fiyat Aşımı Olmadığında Değişiklik Yapılmadan Doğrudan İşlem Yapılacak.

İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat için yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmadan doğrudan işlem yapılabiliyordu. Yapılan değişiklikle birlikte belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmadan doğrudan işlem yapılacak.

Yatırım Tutarındaki Değişiklikler İçin Gerekçe Sunulacak.

Teşvik belgesinde belirtilen sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar olması durumunda ve belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, yatırımcı teşvik belgesinin revizesi için talepte bulunurlardı. Getirilen değişiklikle birlikte sabit yatırımı tutarındaki yüzde elli değişiklik oranı kaldırılırken yapılacak her değişiklik için yatırımcı değişiklik gerekçesi ve ilgili belge ile bilgileri bakanlıkla paylaşacak.

Kiralamalarda Yatırımlarda Bütünlüğü Bozuyorsa Teşvik İptal Edilecek.

Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin gerçekleşmesi durumunda yatırımın bütünlüğü bozulduğunda makine ve teçhizat yeniden temin edilirdi yapılan değişiklikle birlikte devreden yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecek.

Yapılan değişiklik kapsamında yatırımcı tarafından finansal kiralama şirketinden talep edilen makine ve teçhizatın ihracatı gerekiyorsa ihracatına izin verildi.

Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak finansal kiralama yapılabilcek. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için izni alınması gerekiyor.