KOSGEB’TEN ÖN ÖDEME SİSTEMLİ 500 MİLYON BÜTÇELİ DESTEK PROGRAMI

KOSGEB imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümü desteklemek amacıyla KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI kapsamında proje çağrısına çıktı. Toplam bütçesi 500 Milyon TL olan çağrı kapsamında Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler ile orta düşük ve düşük teknolojili sektörde faaliyet gösteren imalat yapan işletmelere proje başına 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek.

Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümü desteklemek amacıyla KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı çıktı. Proje toplam bütçesi 500 Milyon TL olarak belirlenirken kazanan projelere KOSGEB’ten bir ilk olarak bu çağrıya özgü olarak proje bütçesinin yüzde 30’u kadar avans ödemesi yapılacak.

Bütçe 500 Milyon TL

Başta orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler ile orta düşük ve düşük teknolojili sektörleri destekleyecek olan “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL olarak belirlendi.

En az 300 Milyon Ciro ve 3 Çalışan Şartı

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümünün KOSGEB’e kayıtlı olması şartı ile başvuru yapabilmelerine karşın bu sektörler dışında proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.

Proje Başına 1 Milyon TL

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler ile düşük teknolojili sektörde dahil olmak üzere çağrı kapsamında proje başvurusu yaparak kazanan işletme başına yüzde 60 destek oranında destek sağlanırken 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

Kadın Patronlara Artı 5 Puan

İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan, orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5 puan, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan ve işletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan alarak proje kazanma şanslarını da artırmış olacaklar.

Başvuru için 40 Gün verildi.  

11 Eylül 2017 Pazartesi günü çıkılan çağrı için son başvuru tarihi 20 Ekim 2017 cuma günü sona erecek. 40 Gün sürecek olan proje çağrısı için ilk kontroller 23 – 27 Ekim arasında son kontroller 6 – 10 Kasımda gerçekleştirilecekken projeler yeni yılda 2 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. 

Artık Yasal Kobi Danışmanları devrede.

Bu proje ile birlikte devletten onaylı KOBİ danışmaları da devrede olacak. Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirilen KOBİ Danışmanları başvuru hazırlama konusunda KOBİ’lere yardımcı olabilecek. Aldıkları danışmanlık hizmeti uygun harcama olarak sayılarak destek verilecek.

Başvurular Belirli Konularda Yapılacak.

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında belirli konu başlıklarında başvuru yapabilecek. Bu konu başlıkları proje çağrısında açıklandı. Aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecek.

KONU

İÇERİK

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

2.  Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir. Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.  2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir. Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

4.  Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.   Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir. Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

8. Konu: Yeşil üretime geçiş

İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.